San Diego HongWu Kung Fu Tai Chi Academy

MAP

News and Events

Please call us first to set up your first try out class at HongWu Kung Fu Tai Chi Academy

858-568-6542

24 Tai Chi Form Movements

FAQ

Benefits of Wushu?
Benefits of Tai Chi?
Where is HongWu?

When is the class?

Can i do it?
Read more

 

 

Coach Huang Qin has mastered the following Wushu and Taichi styles:

Wushu-Kung Fu Form

Wushu-Kung Fu Fist Forms

Wushu-Kung Fu Weapon Forms

Long-Fist (Changquan)
Southern-Fist (Nanquan)
Praying Mantis-Fist (Tanglangquan)
Tongbi-Fist (Tongbiquan)
BaGua Zhang
Ba JI-Fist (BaJiquan)
Xing Yi-Fist (XingYiquan)
Fan Zi-Fist (Fanziquan)
Di Tang-Fist (Diatangqian)

Broadsword (Daoshu)
Southern Broadsword (Nan Dao)
PuDao
Spear (Qiangshu)
Straight sword (Jianshu)
Staff (Gunshu)
Southern-Staff (Nangun)
Three-Section-Staff (Sanjiegun)
Long Tassel Straight Sword(Changsuijian)

Tai Chi-Taiji form

TaiChi Fist / TaijiQuan Forms
TaiChi / Taiji Weapon and QiGong form

24 International Competition Form
42 International Competition Form
Chen Style Traditional Form/Competition Form
Yang Style Traditional Form/Competition Form
Wu Style Traditional Form/Competition Form
Hao Style Traditional Form/Competition Form
Sun Style Traditional Form/Competition Form

32 Sword International Competition Form
42 Sword International Competition Form
Chen Style Broadsword Traditional Form
Chen Style Straightsword Traditional Form
Five Animal Form (Wuqinxi)
Ba Duan Jin Forn
Yi JIn Jing Form

About Coach Huang Qin

Coach Huang Qin Achievements and Awards

 

Copyright ©2011 HongWU Kung Fu & Tai Chi Academy All right reserved | Phone: (858)-568-6542 | Send An Email Us